Mozzarella fried sticks

Delicious mozzarella fried sticks with tomato sauce

Telephone Tel +44 (0) 204 526 6777
Telephone Fax +44 (0) 845 280 1166